ชมรมจักรยาน

id trip ชื่อ - สกุล หน่วย
1Bพล.ต. สุชาติ ผดุงกิจสำนักงานปลัดบัญชีทหาร
2Bพล.ต. อรรถนพ ลาภชุ่มศรีกรมยุทธบริการทหาร
3Bพล.อ. นเรนทร์ สิริภูบาลสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
4Bพล.ต. พงศ์เทพ แก้วไชโยกรมกิจการชายแดนทหาร
5Bพล.ร.ต. ขวัญชัย อินกว่าง ร.น.กองทัพไทย
6Bพล.ต. มนัส แถบทองสถาบันจิตวิทยาความมั่นคง สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
7Bพล.ร.ท. ก่อเกียรติ ปั้นดี ร.น.กรมส่งกำลังบำรุงทหาร
8Aน.อ.หญิง ทิพย์ขนิษฐ์ พลับขจร ร.น.กรมกิจการชายแดนทหาร
9Aร.ต. เจริญ จันทิมากรมกิจการชายแดนทหาร
10Aพ.ท.หญิง ณิชาพร เนียมโชติคุณโรงเรียนเตรียมทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
11Bพ.จ.อ. ปฐมพร หอยสังข์ศูนย์รักษาความปลอดภัย
12Aพ.ท. ธนากร คงขำหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา
13Bร.ต. นัชนันท์ คงสุข
14Bนีรนาท พุ่มพะเนิน
15Bนายภาณุมาศ ภาสบุตร
16Aพ.ท. บุญยอด ทนนานกรมยุทธการทหาร
17Aพ.อ.หญิง ผกาพันธุ์ ทองสองสีโรงเรียนเตรียมทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
18Bร.ท. นที สุขเกษตร ร.น.หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา
19Aพ.อ. อาชวกุล กาญจนาคมโรงเรียนช่างฝีมือทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
20Bร.ท.สริณ ปาลานุสรณ์ ร.น.
21Aร.ต.หญิง นฤมล จันทร์เพ็ญโรงเรียนเตรียมทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
22Bพล.อ.สินสรศักดิ์​ ปาลานุสรณ์
23Bพล.อ. พรพิพัฒน์ เบญญศรีกองทัพไทย
24Bพ.อ. ฐนิตพัฒน์ อุทะนุตนันท์สำนักกองบัญชาการ กองบัญชาการกองทัพไทย
25Aพ.ต. ธีรพงษ์ ยนต์ลอยโรงเรียนช่างฝีมือทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
26Aจ.ส.อ. เทพกร เนตร์สว่างโรงเรียนเตรียมทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
27Aนาย วีระ แดงชมโรงเรียนช่างฝีมือทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
28Bดารัตน์ กันเอี่ยม
29Bพล.ท. สัณทัศน์ นันทิภาคย์หิรัญหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา
30Aพล.ร.ต. ปกครอง มนธาตุผลิน ร.น.กรมกิจการพลเรือนทหาร
31Aพ.อ. ชยพล ศุภนามัยกรมกิจการพลเรือนทหาร
32Aนายสวิศ วิจารณรงค์
33B(ภริยา) อานนท์ คงสุข
34B พล.ท. อานนท์ คงสุข
35Aพ.ท.หญิง โสภิตา พุ่มดียิ่งศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคง
36Aวณิชยา มีศิริ
37Aพ.อ. ณัฐวุฒิ โสภณเสถียรสำนักผู้บัญชาการทหารสูงสุด
38Aวรรณภา เชอเกอ
39Aนางสาวอรทัย วิบูลย์เชื้อสำนักสวัสดิการทหาร
40Aพ.ท.หญิง ประภาพรรณ ลบล้ำเลิศสำนักสวัสดิการทหาร
41Aพ.อ. วิฑูรย์ รวยสวัสดิ์สำนักผู้บัญชาการทหารสูงสุด
42Aธัชพงศ์ อิ่มดี
43Bร.อ. บรรจบ ดินปรางค์สำนักงานเลขานุการ กองบัญชาการกองทัพไทย
44Aพล.ต. ชาญพงษ์ ทองสุกแก้วสำนักผู้บัญชาการทหารสูงสุด
45Bพ.ท. ศิรพล แผ้วพลสงสำนักงานเลขานุการ กองบัญชาการกองทัพไทย
46Bจ.ส.อ. วุฒิชัย บุญวุฒิวิทยาลัยเสนาธิการทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
47Aร.อ. รุจิวงษ์ ลอมโฮมกรมการสื่อสารทหาร
48Aร.ต. ยศวีร์ เพชรภากรมการสื่อสารทหาร
49Aร.อ. สุพรชัย โอสถพรมมากรมการสื่อสารทหาร
50Bร.อ. สุรศักดิ์ ชามีรสกรมการสื่อสารทหาร
51Aจ.อ. ชญานนท์ อินทรสมบัติกรมการสื่อสารทหาร
52Aพ.ท. สายชล ยิ่งสมกรมการสื่อสารทหาร
53Aจ.ต. ดนุพล ศรีทอง
54Aจ.ต. ธนาวุฒิ ศรีชำนาญ
55Aจ.ต. พชร ทองฉิม
56Aร.ท. เกรียงศักดิ์ ชอนกระโทกกรมการสื่อสารทหาร
57Aน.อ. ธัชกร ภูริธรจินดากรมการสื่อสารทหาร
58Bร.ต.หญิง กัญญ์วรา เกตุศรีกรมการสื่อสารทหาร
59Bเรือโทภาสกร สังขรัตน์
60Bร.อ.หญิง ภานุมาส เขตคำแดงกรมกิจการพลเรือนทหาร
61Bพล.ท. ศิราวุฒิ วงศ์ขันตีกรมกิจการพลเรือนทหาร
62Bส.ท. ศิรพงษ์ มีสุขโรงเรียนเตรียมทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
63Aนางสาว จีระนันท์. ทองคำ
64Aร.ต. ณรัก ทองสามสีหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา
65Aพล.อ.ต. ธนกร ทรรศนนท์สำนักผู้บัญชาการทหารสูงสุด
66Bร.ท. พิทยาธร ทาน้อยกรมการสื่อสารทหาร
67Aพล.ต. สมชัย มาลินันท์สำนักกองบัญชาการ กองบัญชาการกองทัพไทย
68Bพ.จ.อ. ธัชวินทร์ บุตรโชติสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
69Aร.ท. ชาตรี เทียนหอมสำนักสวัสดิการทหาร
70Aด.ช.ธัญนพ พลสมัคร
71Bส.อ. สุรสิทธิ์ โนนทิงโรงเรียนเตรียมทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
72Bนันท์นิธิ น้อยนรินทร์
73Bจ.ส.อ.หญิง จิณห์จุฑา น้อยนรินทร์กรมกิจการพลเรือนทหาร
74Aนาย ชัยมงคล แย้มพงษ์สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
75Aร.ต. เทพทัย ปาณฑผลินศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคง
76Aสุดารัตน์ ดุสินธุ์
77Aร.ต. ชนาวีร์ โลหาชีวะสำนักงานเลขานุการ กองบัญชาการกองทัพไทย
78Aพล.ต. ชนวุฒิ อิทธิวัฒนะสำนักงานเลขานุการ กองบัญชาการกองทัพไทย
79Aพ.อ. อำนาจ วงเวียนสุขกรมกิจการพลเรือนทหาร
80Bพล.ท. สุเมธ นิลมัยกรมการสื่อสารทหาร
81Bพ.อ. สราวุฒิ กันเอี่ยมโรงเรียนเตรียมทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
82Aร.ท.หญิง วราภรณ์ คำสีม่วงศูนย์รักษาความปลอดภัย
83Aร.ต.หญิง สุนิษา มั่นเหมาะ ร.น.ศูนย์รักษาความปลอดภัย
84Aน.ท.หญิง ธัญพร พ่วงสุดกรมสารบรรณทหาร
85Aพล.อ. ชัยชนะ นาคเกิดกองทัพไทย
86Aพ.อ. พันธุ์พังงา เลื่อนแก้วสำนักงานปลัดบัญชีทหาร
87Aน.อ.หญิง สุธัมมา เรืองมาลัยสำนักผู้บัญชาการทหารสูงสุด
88Aร.ต. โกศล คุ้มฉายาสำนักสวัสดิการทหาร
89Bพล.ต.สุเมธ ธีระกุล
90Aน.ท.หญิง ทิพวรรณ แพทย์รักษ์สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
91Aนาง พัชรีลักษณ์ วนาดรรณ์
92Aพ.อ. กิรชิต คุณาวงศ์สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
93Aน.ต. สุรพงษ์ เวทีกูลสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
94Aส.ท. นครินทร์ มูลเมืองสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
95Aจ.ส.อ. ไพโรจน์ เที่ยงผดุงสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
96Aพ.จ.อ. บดินทร์ เกตุถนอมสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
97Aจ.อ. พิชิตศักดิ์ รักนายสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
98Aพ.อ. สุชิน บุญญานันต์สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
99Aพ.จ.อ. คุณณเทวัญ เสาะสิทธิ์ ภัทรสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
100Aพ.อ. กฤษฎา บุญวัฒน์สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
101Bพล.ท. ไพโรจน์ สรรพกิจสำนักผู้บัญชาการทหารสูงสุด
102Bร.ท. ไพบูลย์ เสนาวงศ์กรมการสื่อสารทหาร
103Aจ.ส.อ. ศิริพงษ์ ใจฮวบกรมการสื่อสารทหาร
104Aส.อ. ชัยวัฒน์ หุ่นงามกรมการสื่อสารทหาร
105Aส.อ. สุรชัย พลอยประเสริฐกรมการสื่อสารทหาร
106Aพลโท จาตุรนต์ จารุเสน
107Aพ.อ. วัชรินทร์ แก่นทองกรมการสื่อสารทหาร
108Aพ.อ. ศิวะ หว่างอากาศสำนักผู้บัญชาการทหารสูงสุด
109Aร.อ. ชูเกียรติ วัยเจริญสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
110Bพล.ท.สิทธิชัย เกียรติไพบูลย์
111Bส.อ. ธีรัตน์ธนพล นอมีสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
112Bนางปรารถนา โพธิ์ศรี
113Bน.อ. สนั่น โพธิ์ศรี ร.น.โรงเรียนเตรียมทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
114Bนางกมลวรรณ พลสมัคร
115Bร.ท. ภูมิ์นิพัทธ์ มูลวงษ์โรงเรียนช่างฝีมือทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
116Aน.อ. จตุรงค์ วงษ์สวรรค์สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
117Bส.อ. สุทธิพล เกิดศิริสำนักสวัสดิการทหาร
118Aพ.ต. วัฒนพงษ์ มกรมณีโรงเรียนช่างฝีมือทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
119Bพ.ต. ชัยยันร์ พึ่งเงินทองสำนักงานเลขานุการ กองบัญชาการกองทัพไทย
120Bร.ท. จเร แป้นสงโรงเรียนเตรียมทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
121Bพ.ต. สมพันธ์ ใจดีเฉยสำนักงานเลขานุการ กองบัญชาการกองทัพไทย
122Aด.ช.ภัทรกร แย้มโสภี
123Aจ.ส.ท. พีรพล ตาสูงเนินสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
124Aร.อ.หญิง พิชามญชุ์ อุ่นเรียนสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
125Aพล.ต. ไพศาล งามวงษ์วานสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
126Aจ.อ. จิรนพ พานทองสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
127Aพ.อ. ฑีฆายุ เสนานิกรมสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
128Aพ.อ.หญิง พรพิมล ปิ่นทองสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
129Bน.ท.หญิง ลาวัลย์ จิตรงามโรงเรียนเตรียมทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
130Bส.อ. สุพุฒิ ศรีพลสำนักสวัสดิการทหาร
131Bพล.ต. ชุมโชค พลสมัครกรมกิจการพลเรือนทหาร
132Bพ.อ. ณุสรณ์ พิชัยรณรงค์สงครามกรมสารบรรณทหาร
133Bพิมพ์ฉวี ปรีชานันท์
134Aร.ต. ธนภัทร มากล้วนดีหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา
135Bน.อ. ปิ่นแก้ว สาระปัญญา ร.น.หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา
136Aพล.อ.ต. อนุกูล อัครธรรมวิทยาลัยเสนาธิการทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
137Aพล.ร.ท. ศุภเศรษฐ์ ศิริสังข์ไชย ร.นสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
138Aพ.อ.หญิง วัลลภา ชีวจำเริญสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
139Aจ.ส.อ. เอนก อุชชินสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
140Aพ.อ. สิริพงศ์ พชรกนกกุลวิทยาลัยเสนาธิการทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
141Aน.ท. ศรัณย์ โกกิลกนิษฐ ร.น.สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
142Bพ.อ.อ. ปริญญา เมืองประแก้วสำนักงานจเรทหาร
143Aส.อ. ภาณุวิชญ์ ศิลปศรสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
144Aน.อ.หญิง กฤดาการ พันธ์บูรณะ ร.น.สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
145Bพล.ต. ชัชวาลย์ พยุงวงศ์สำนักผู้บัญชาการทหารสูงสุด
146Aน.อ.หญิง จุฑามาศ เสือน้อยกรมยุทธบริการทหาร
147Aพ.อ. วรดร วรกิตติเดชากรศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการก่อการร้ายสากล
148Aร.ต. กิตติวรา หยองบางไทรสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
149Aร.ท.หญิง พัชรีบูล ภวภูตานนท์สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
150Bนาง จุน พันสุเภาดีสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
151Aพ.อ. วาสุเทพ ถาวรสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
152Aพ.อ.หญิง ฐานีย์ บุญสิลาสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
153Aร.ต.หญิง นันต์ลิษาณ์ กรณ์ธนอรุณกิจกรมยุทธบริการทหาร
154Aพล.อ.ต.หญิง ดรุณี ประสานพรรณ์สำนักผู้บัญชาการทหารสูงสุด
155Aจ.ส.ท.หญิง สลิลทิพย์ แย้มโสภีกรมกิจการพลเรือนทหาร
156Aพ.ท. สุรภาคย์ กุศลส่งกรมกิจการพลเรือนทหาร
157Aนาย เกรียงศักดิ์ พรหมมะวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
158Bนายกิตติพัฒน์ สบประสงค์
159Bนานนคเรศ ลีสุวรรณ
160Bพ.ท. สุนทร เตียวตระกูลกรมการสื่อสารทหาร
161Aพ.อ. ชูชาติ พจนรังษีกรมยุทธการทหาร
162Aพ.ท.หญิง ชลัยรัตน์ โสภจารีย์สำนักสวัสดิการทหาร
163Aนางสาว ชริญา รื่นอารมณ์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
164Aร.ต.หญิง มัญชรี แก้วสิทธิกุลสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
165Aร.ท. เสมียน บุตรชาสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
166Aน.อ. นพดล ออมแก้ว ร.น.สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
167Bจ.ส.อ. สุธี ปานคลายสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
168Bร.อ. สุรชัย อินโพธิ์สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
169Aน.ท.หญิง ณัฏฐกร สุขสกุลสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
170Bพ.ท. ศุภเจษฎ์ วิชัยสืบสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
171Bร.ท. ฉัตรชัย ปาจรียานนท์สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
172Aจ.ส.อ.หญิง ณัฐธิดา โสตถิปิณฑะสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
173Aน.อ.หญิง จำเรียง โพธิ์พงษ์สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
174Aส.ต. จิรภัทร บุญชูสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
175Aพล.ต. ศุภธัช นรินทรภักดีสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
176Bร.ต. สมบัติ โทนอ่อนโรงเรียนเตรียมทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
177Bนาย ณรงค์ หอมจันทร์โรงเรียนเตรียมทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
178Bน.ต. เจริญฤทธิ์ เทพรักษ์ ร.น.ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคง
179Bร.อ. อมรฤทธิ์ นาเสงี่ยมศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการก่อการร้ายสากล
180Bนาย สายชล สงวนศักดิ์สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
181Aน.ท. วรัญญู เสือเฒ่า ร.น.โรงเรียนเตรียมทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
182Aร.ต. กันต์ทวี ดิษฐ์ธนานันต์สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
183Bพล.ท. ไพโรจน์ วิไลลักษณ์สำนักผู้บัญชาการทหารสูงสุด
184Bน.ท. อรรถสิทธิ์ สารพัฒน์โรงเรียนเตรียมทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
185Bพ.ต. เกษม ธัญญากรณ์กรมการสื่อสารทหาร
186Bพ.อ. สุรศักดิ์ ใจอู่สำนักผู้บัญชาการทหารสูงสุด
187Bพล.อ. สมควร ทองนาคสำนักผู้บัญชาการทหารสูงสุด
188Bจ.ส.อ. ปรัชญา สายแสงทองศูนย์รักษาความปลอดภัย
189Bร.อ.ทัศเวช แตงรัตนา
190Bน.อ.ธงทวน ภาสบุตร
191Bพลอาสาสมัครหญิง ธัญญลักษณ์ สีชังสำนักกองบัญชาการ กองบัญชาการกองทัพไทย
192Bพ.จ.อ. องอาจ บัวเพ็ญโรงเรียนเตรียมทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
193Aจ.ส.อ. สัมพันธ์ อินทร์สวัสดิ์วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
194Aนายณัฐพล อินทร์สวัสดิ์
195Bพ.อ. จักรกฤษณ์ บุญปลอดกรมการเงินทหาร
196Bพ.ต.หญิง จารุดา บุญเผื่อนโรงเรียนเตรียมทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
197Bพ.อ.หญิง พรทิพย์ คล้ายคลึงโรงเรียนเตรียมทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
198Aส.ต. ศักดิ์ดา อับดุลหะซันโรงเรียนเตรียมทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
199Bจ.ท. ชาญวิทย์ สากลวารีสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
200Bจ.อ. ณัชพล มนแก้วกรมสารบรรณทหาร
201Aพล.ท. สุภรัตน์ เงินบำรุงสำนักงานปลัดบัญชีทหาร
202Bร.ต.สุพัฒน์ โนนทิง
203Bจ.ส.อ. วนาวุธ ดำริห์อนันต์โรงเรียนเตรียมทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
204Bนาง สุมาลี โนนทิงโรงเรียนเตรียมทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
205Bน.อ.หญิง ทฤษฎี สุขยอด ร.น.โรงเรียนเตรียมทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
206Aพ.อ. ศุภร พึ่งเนตรสำนักงานปลัดบัญชีทหาร
207Bน.อ. ณภัทร ชนะสิทธิ์โรงเรียนเตรียมทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
208Bร.ท.สิปปภาส ชาติสันติกุล ร.น.
209Aจ.ส.อ. สิทธิโชค เจียรสุมัยสถาบันจิตวิทยาความมั่นคง สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
210Aพ.ท.หญิง ภรดี สีหบุตรกรมยุทธบริการทหาร
211Aร.ต.หญิง พิตติภรณ์ ตรีเมฆกรมการสื่อสารทหาร
212Aพ.อ.หญิง มธุรส เอี่ยมวรพงษ์ศูนย์รักษาความปลอดภัย
213Bพ.อ.มนัส ธนวานนท์
214Bจ.ส.อ. ญาณวิทย์ คงประดิษฐ์งามกรมยุทธบริการทหาร
215Bส.ต. อดิศร ฝักฝ่ายกรมยุทธบริการทหาร
216Bร.ต. ณัฐศักดิ์ นวลคำวงศ์กรมยุทธบริการทหาร
217Bพล.ต. อนุพนธ์ ฟูเฟื่องสำนักผู้บัญชาการทหารสูงสุด
218Bน.ต. ประเสริฐศักดิ์ เมืองทองศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการก่อการร้ายสากล
219Aพ.อ. ยุทธนา สารถีกรมยุทธการทหาร
220Aน.อ.หญิง วัชรี พงษ์ศิริสำนักสวัสดิการทหาร
221Bส.ต. ปฏิภาณ ปั้นเคลือบกรมการสื่อสารทหาร
222Aพล.ต. ทนงศักดิ์ รองทิมวิทยาลัยเสนาธิการทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
223Bพล.ท. วิชา ไผ่เกาะสำนักผู้บัญชาการทหารสูงสุด
224Bพ.อ. ถนาน ขำวิเศษวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
225Bนายกฤษณ์ จำแาโชติ
226Aร.ต. อมรศักดิ์ สกุลรุ่งอรุณวิทยาลัยเสนาธิการทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
227Bจ.อ. ธรรมาวุธ สีเขียวโรงเรียนเตรียมทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
228Bร.ต. นเรนทร์ฤทธิ์ ยิ้มละม้ายโรงเรียนเตรียมทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
229Bจ.ส.อ. ศาศวัต ลิ้มเจริญศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการก่อการร้ายสากล
230Aพ.อ. ชยพณัฐ วิริรัตน์กรมกิจการพลเรือนทหาร
231Bพ.ต. นิธิศ ทองอยู่ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคง
232Aน.ต.หญิง ภาสินี มันตะลัมพะหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา
233Aร.ต.หญิง ณิชาพัฒน์ แสงเงิน ร.น.ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคง
234Bนาย พิทยา หอมจันทร์ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคง
235Aจ.อ. สมเกียรติ มาระชนศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคง
236Aพ.อ.หญิง ภภัสสร สอนซื่อกรมกิจการพลเรือนทหาร
237Bจ.อ. ศุภฤกษ์ สุวรรณไตรย์ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคง
238Aนางสาว ปุณยาพร พานมะลิศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคง
239Bพล.ต. ราเมศร์ สันติบุตรศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคง
240Bร.ท. นครินทร์ ศิริแสงศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคง
241Aน.อ. ปัญญา ศรีสิงห์วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
242Aร.อ.หญิง อุดมรัตน์ วิชาธร ร.น.ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคง
243Aน.อ.หญิง มณฑา ทรงคาศรีศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคง
244Bน.ท. สุรศักดิ์ ศิรินภางกูรกรมการสื่อสารทหาร
245Bพล.อ. สุพจน์ ธำมรงค์รัตน์สำนักผู้บัญชาการทหารสูงสุด
246Bร.อ. พงษ์ศักดิ์ ไม้สนธิ์กรมการสื่อสารทหาร
247Bส.อ. ศุภฤทธิ์ ศรีอรุณฉายวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
248Aส.อ.หญิง จินดารัตน์ รักจันทร์ทึกวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
249Bพ.อ.หญิง นภาพิศ เอี่ยมสอาดกรมการสื่อสารทหาร
250Bจ.ส.อ. วิชัย พรหมพินิจกรมการสื่อสารทหาร
251Bส.ท. ศิริมงคล รัดเกล้ากรมการสื่อสารทหาร
252Bจ.ส.อ. วัชรินทร์ นาคสุกปานหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา
253Bส.ท. นัทชรินทร์ คล้ายสุรินทร์กรมการสื่อสารทหาร
254Bจ.ส.อ. จิรายุ แสนเสนาะกรมการสื่อสารทหาร
255Bพ.อ. วันฉัตร แสงสว่างโรงเรียนเตรียมทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
256Bส.อ.หญิง ขวัญแก้ว รังสรรค์กรมการสื่อสารทหาร
257Bจ.ส.อ. มนตรี ทองสิงห์กรมการสื่อสารทหาร
258Aพล.ต. กฤช ปี่ทองกรมยุทธบริการทหาร
259Bน.อ. ณรงค์ศักดิ์ พิชิตชโลธรโรงเรียนเตรียมทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
260Aพ.อ. ภูษณ ทิมวิภาคศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการก่อการร้ายสากล
261Bพล.ต. ณัฐพล สมประสงค์สำนักผู้บัญชาการทหารสูงสุด
262Bพ.อ. วินัย ปิยศุภกรวนิชโรงเรียนเตรียมทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
263Aพล.อ. ทวีศักดิ์ บุญรักชาติสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
264Bจ.ส.อ. ศักดิ์ดา สากลวารีกรมการสื่อสารทหาร
265Bพ.ท. ปรีดา บุญอำพลศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคง
266Bพ.อ. ถาวร ไทยแขกสำนักผู้บัญชาการทหารสูงสุด
267Aนายสุทฒิชัย ดินปรางค์
268Aพล.ต. นิพนธ์ พินสุวรรณ์สำนักงานตรวจสอบภายในทหาร
269Bน.อ. ศักดา เอี่ยมสอาดกรมการสื่อสารทหาร
270Bร.ท. ณัฐพงศ์ นุชศิริกรมการสื่อสารทหาร
271Bพล.ต. โชคชัย พลสมัครกรมการสื่อสารทหาร
272Aร.ท. นพพร จันทร์หอม ร.น.กรมการสื่อสารทหาร
id trip ชื่อ - สกุล หน่วย