Main content

Alert message

2 มีนาคม 2562 พลเอก พรพิพัฒน์ เบญญศรี ผู้บัญชาการทหารสูงสุดพร้อมด้วย พลเอก ชัยชนะ นาคเกิด เสนาธิการทหาร และพลเอก ชูชาติ บัวขาว รองเสนาธิการทหาร นำกำลังพล ปั่นจักรยาน เปิดชมรมจักรยาน กองบัญชาการกองทัพไทย “Green Bike White Society” 

จากกองบัญชาการกองทัพไทย- ศูนย์ราชการ อาคาร B – สนามกอล์ฟราชพฤกษ์ รวมระยะทาง ทั้งสิ้น 24 กม. สำหรับชมรมปั่นจักรยานกองบัญชาการกองทัพไทย จัดตั้งขึ้นตามดำริของ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ที่ให้กองบัญชาการกองทัพไทยจัดตั้งชมรมต่าง ๆ ขึ้น ตามความถนัดและความสนใจของกำลังพล เพื่อให้ใช้เวลาว่างจากการปฏิบัติราชการให้เกิดประโยชน์ รวมทั้งได้มีโอกาสในการพบปะ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างหน่วยงาน อันจะนำไปสู่การปฏิบัติงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพโดยใช้กีฬาเป็นสื่อกลาง โดยในอนาคต ชมรมปั่นจักรยานกองบัญชาการกองทัพไทย ได้มีการเตรียมการจัดกิจกรรมที่น่าสนใจเพื่อให้สมาชิกของชมรมได้ร่วมกันทำกิจกรรมที่เป็นสาธารณประโยชน์ มีจิตอาสา พัฒนาสังคม ในกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การปั่นจักรยานปล่อยปลา ในพื้นที่ ถนนสรงประภา เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร, การปั่นจักรยานปลูกป่า ในพื้นที่ อำเภอบางปู จังหวัดสมุทรปราการ และการปั่นจักยานปืนเขา ในพื้นที่โรงเรียนเตรียมทหาร จังหวัดนครนายก

 

 

 

 

 

ชมรูปภาพเพิ่มเติม