Main content

Alert message

    เมื่อวันที่ 3 เม.ย.62 ผอ.ศทส.สส.ทหาร / เลขาฯ ชมรมจักรยาน บก.ทท. นำผู้แทนหน่วยที่เกี่ยวข้อง ตรวจพื้นที่เพื่อซักซ้อมแผนการปฏิบัติ "ปั่นปลูกป่า" ในพื้นที่ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติ กองทัพบก (บางปู) และ สนามปั่นจักรยานเจริญสุข มงคลจิต (Sky Lane)